ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И НАПРАВЕНАТА РЕКЛАМА ЧРЕЗ ПЛАНОВЕТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ГОДИНИТЕ 2011 – 2015 ОТНОСНО ПРОГРАМТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013г